Home > O Fundacji > Misja i Cele
Misja i Cele

Misja:


Wyrównywanie szans na odpowiednie życie w społeczeństwie obywatelskim: dzieciom, młodzieży, rodzinom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Cele:

 1. 1. Wspieranie wielostronnego rozwoju dzieci, młodzieży, rodzin poprzez prowadzenie profesjonalnej działalności wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej, prozdrowotnej i profilaktycznej.
 2. 2. Udostępnienie dzieciom i młodzieży zagospodarowania czasu wolnego w celu zrównoważonego, harmonijnego rozwoju poprzez organizację:
    • - zajęć rozwijających zainteresowania własne

   - wyrównujące zaległości w nauce
   – zajęcia terapeutyczne
   – warsztaty szkoleniowe
   – wypoczynku (obozy, kolonie) zgodnego ze zdrowym stylem życia

 3. 3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania patologii społecznej.
 4. 4. Tworzenie grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych i przestępczych.
 5. 5. Promowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych, proekologicznych poprzez szkolenia edukacyjne, angażowanie się w wolontariat jako formę twórczej aktywności.
 6. 6. Tworzenie Klubów Młodzieżowych dla gimnazjalistów i licealistów.
 7. 7. Rozdzielnictwo darów rzeczowych w postaci: żywności, środków czystości, odzieży, materiałów piśmienniczych, książek dla potrzebujących.

 8. 8. Współpraca z administracją rządową, samorządową, stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, środkami masowego przekazu w realizacji celów fundacji.
Menu
 • Ostatnio dodane