Home > O Fundacji > Statut
Statut

Statut prawny Fundacji „Naszym Dzieciom”


ROZDZIAŁ I


§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja Naszym Dzieciom – zwana dalej Fundacją – ustanowiona przez Radę Fundatorów – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie dnia 17 czerwca 1992 repetytorium A nr 1555/92 działa na podstawie statutu Fundacji.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto st. Warszawa.
§ 4
Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji.
§ 6
Fundacja używa okrągłej pieczątki z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.ROZDZIAŁ II

 


§ 8
Celami Fundacji są:

 1. 1. Profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna,
 2. 2. edukacyjna, prozdrowotna w stosunku do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
 3. 3. (skreślony)
 4. 4. Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 5. 5. Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim.
 6. 6. Zdobywanie środków i zasobów materialnych w celu pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom w zakresie pomocy społecznej.
 7. 7. Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych, którym bliskie są cele Fundacji.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. 1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
  1. 1. Opieki całkowitej dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)
  2. 2. Pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania (PKD 85.32.D)
  3. 3. Pozaszkolnych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42.Z)
  4. 4. Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
  5. 5. Pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 85.14.D)
  6. 6. Pozostałą działalność rekreacyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 92.72.Z)
  7. 7. Pozostałą działalność turystyczną (PKD 63.30.D)
  8. 8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.C)
 2. 2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w ust. 1
 3. 3. Promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.

§ 10
Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, organizacji oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 10a
W celu prowadzenia działalności statutowej, zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, Fundacja może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych w wysokości nie wyższej niż określona w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873)ROZDZIAŁ III

§ 11
Na majątek fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku działania Fundacji
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13

 1. 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. 1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. 2. subwencji osób prawnych, organizacji i instytucji,
  3. 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4. 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. 5. dotacji samorządów i państwowych jednostek organizacyjnych na realizację zadań Fundacji,
  6. 6. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  7. 7. dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
 2. 2. Fundacja przeznacza swoje dochody na realizację celów określonych w § 8.

§ 13 a
Zabrania się :

 1. 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku na członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze jej celu statutowego,
 3. 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższ długi spadkowe.
§ 16.
Osoby fizyczne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub połączonej w wysokości równej co najmniej 100 zł, organizacje w wysokości 1000 zł, i odpowiednio dla osób zagranicznych 100 USD i organizacji 2000 USD mogą uzyskać na odpowiednie życzenie tytuł Sponsora Fundacji.
§ 17
Tytuł sponsora ma charakter wyłącznie osobisty.ROZDZIAŁ IV


§ 18
Organami Fundacji są:


- Rada Fundacji
– Rada Nadzorcza
– Zarząd Fundacji

§ 19

 1. 1. Radę Fundacji tworzą fundatorzy lub ich przedstawiciele o ile mają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. 2. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych
 3. 3. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach które odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 5 lat
 4. 4. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób.

§ 20
Rada Fundacji:

 1. 1. opiniuje programy działania Fundacji
 2. 2. wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd
 3. 3. Powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej

§ 21

 1. 1. Rada Nadzorcza jest organem o uprawnieniach stanowiących, nadzorczych i kontrolnych.
 2. 2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu osób wybieranych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony
 3. 3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje z chwilą śmierci jej członka, prawomocnego skazującego wyroku sądowego lub z datą złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemnej rezygnacji”
 4. 4. Z członkostwem w Radzie Nadzorczej nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
 5. 5. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
 6. 6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i bez wynagrodzenia.

§ 22
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
§ 23
Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
§ 24
(skreślony)
§ 25
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego.
§ 26
Rada Nadzorcza :

 1. 1. nadzoruje działalność Zarządu
 2. 2. przyjmuje i ocenia okresowe sprawozdania z działalności Zarządu
 3. 3. powołuje i odwołuje członków Zarządu
 4. 4. zatwierdza zmiany statutu

§ 27
Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.
§ 28
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
§ 29
(skreślony)
§ 30
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i może wybrać Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.
§ 31
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
§ 32
Zarząd w szczególności:

 1. 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. 2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
 3. 3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 4. 4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy, dotacje.
 5. 5. Ustala regulamin Biura Fundacji.
 6. 6. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne.
 7. 7. Powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 8. 8. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.
 9. 9. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji za zgodą Rady Fundacji.

§ 33
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
§ 34

 1. 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.
 2. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza, § 10a Statutu stosuje się odpowiednio.
 3. 3. Rada Nadzorcza może również podjąć uchwałę o przyznaniu wszystkim lub poszczególnym członkom Zarządu nagrody z tytułu pełnionych funkcji.
 4. 4. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 35
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.
§ 36
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.ROZDZIAŁ V


§ 37
Fundacja może prowadzić w Kraju i za granicą, w celu pozyskania środków na realizację celów statutowych i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 1. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
 2. 2. badania rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
 3. 3. Reklamy (PKD 74.40.Z)
 4. 4. Działalności związanej z bazami danych (PKD 72.40.Z)
 5. 5. Pozostałej działalności wydawniczej (PKD 22.15.Z)
 6. 6. Działalności Poligraficznej (PKD 22.2)
 7. 7. Budownictwa (PKD 45)
 8. 8. Handlu hurtowego i komisowego (PKD 51)
 9. 9. Transportu lądowego (PKD 60)
 10. 10. Działalności Rachunkowo-Księgowej (PKD 74.12.Z)
 11. 11. Badań i analizy techniczne (PKD 74.30Z)
 12. 12. Działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.83.Z)
 13. 13. Działalności związanej z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A)
 14. 14. Działalności związanej z organizacją konferencji, targów i wystaw (PKD 74.84.A)


Menu
 • Ostatnio dodane